บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด

กว่า 35 ปี ของการเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ความเป็นมา

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2531 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาและการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดแนวทางในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด….

>> อ่านเพิ่มเติม

บริการ
EIA

จัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร

ที่ปรึกษา
ด้านสิ่งแวดล้อม

ให้คำปรึกษาจัดเตรียมเอกสารในการยื่นขออนุญาตโครงการ/กิจการ หรือต่ออายุใบอนุญาต และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

โซลูชั่น
ด้านสิ่งแวดล้อม

แนะนำแนวทางในการออก
แบบงานสถาปัตย์และงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ควบคุม
คุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และแนะแนวทางการศึกษาฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและแผนงานที่วางไว้